Trasmissione dati Anac

Allegato: 

indicecontratti.xml (1.14 KB - )
avcp_dataset_2015.xml (273.22 KB - )
avcp_dataset_2015.ods (120.59 KB - )
avcp_dataset_2014.xml (267.54 KB - )
avcp_dataset_2014.ods (117.56 KB - )
avcp_dataset_2013.xml (270.01 KB - )
avcp_dataset_2013.ods (116.88 KB - )
avcp_dataset_2012.xml (270.09 KB - )
avcp_dataset_2012.ods (115.75 KB - )
avcp_dataset_2013.html (380.84 KB - )
avcp_dataset_2014.html (394.7 KB - )
avcp_dataset_2015.html (194.17 KB - )
avcp_dataset_2016.html (358.23 KB - )
avcp_dataset_2016.xml (503.19 KB - )
avcp_dataset_2016.ods (222.67 KB - )
avcp_dataset_2017.xml (637.78 KB - )
avcp_dataset_2017.ods (282.8 KB - )
avcp_dataset_2017.html (453.05 KB - )